Vedtægter

Felsted Foredragsforening

 

Vedtægter

 

for Felsted Foredragsforening

 

 

1. Foreningens navn er Felsted Foredragsforening, og foreningens hjemsted er

Felsted, Aabenraa Kommune.

2. Foreningens formål er fra 1/10 til 1/4 at afholde 6-10 foredrag o.l. Foreningen er åben for

enhver og partipolitisk uafhængig. Foredragene skal have et bredt folkeligt sigte.

 

3. Foreningens program skal annonceres i den lokale ugeavis. Senest 3 uger før sæsonstart

udsendes trykt indbydelse eller e-mail med program til deltagere fra forrige sæson.

 

4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter

generalforsamlingen. Foreningen tegnes af foreningens formand i samarbejde med

bestyrelsen.

 

5. Generalforsamling holdes hvert år i forbindelse med sæsonens sidste foredrag med

følgende

 

Dagsorden:

 

a .Valg af dirigent.

b. Formandens beretning.

c. Kassererens beretning.

d. Indkomne forslag, idet disse skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage

før generalforsamlingen.

e. Valg: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen vælges hvert andet år.

Derefter vælges 3 medlemmer hvert andet år, således at alle valg gælder for 2 år.

 

 

Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, således at én af hver vælges hvert andet år.

 

6. Kontingent fastlægges af bestyrelsen forud for hver sæson og meddeles til medlemmerne i den

udsendte indbydelse. Ikke-medlemmer betaler entré.

 

7. Vedtægtsændringer besluttes ved generalforsamlinger. Disse formuleres skriftligt og uddeles ved

et foredragsmøde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

8. Foreningens ophør besluttes ved en generalforsamling. Foreningens eventuelle formue og

formuegenstande overdrages til Røde Kors, Aabenraa afd.

 

Denne vedtægt er godkendt ved foreningens generalforsamling den 15. febr. 2018.

 

 

 

 

 

Copyright © Felsted-by