Vedtægter

 

Felstedegnens Borgerforening

 

Formålet er at varetage byens og egnens interesser med henblik på at styrke byens position og udvikling og dens indre liv og fællesskab.

 

Vedtægter for Felstedegnens Borgerforening

 

Vedtægter (stiftet 9/4 1923)

Vedtaget d. 23/2 2011. Erstatter tidligere vedtægter.

 

1. Foreningens navn er ”Felstedegnens Borgerforening”.

2. Formålet er at varetage byens og egnens almene interesser med

henblik på at styrke byens position og udvikling og dens indre

liv og fællessskab.

3. Højeste myndighed er generalforsamlingen som holdes hvert år i

januar kvartal efter offentlig indvarsling senest to uger før.

Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.

Kontingentet fastsættes.

Der vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer (valgperiode 2 år), 

2 suppleanter (hvert år), revisor (valgperiode 2 år),

revisorsuppleant (hvert år).

Vedtægtsændringer, herunder ophævelse af foreningen, kræver,

at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for dem.

Andre beslutninger kræver almindeligt flertal.

3a. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis det kræves

af formanden, bestyrelsen eller mindst 20 % af medlemmerne.

4. Den daglige ledelse er bestyrelsen på 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand,

sekretær, kasserer og evt. andre funktioner.

5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Bestyrelsen kan indgå

samarbejdsaftaler.

6. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Copyright © Felsted-by