Udviklingsplan 2025

 

Felstedegnens Borgerforening

 

Udviklingsplan 2009

 

Udviklingsplan 2025 for Felsted

 

Indledning

Dette dokument indeholder en redegørelse af udviklingsplanen for Felsted og omegn, i det følgende benævnt Felsted.

Baggrunden for at opstille en udviklingsplan samt elementerne mission, vision, strategi og indsatsområder og deres generelle indhold er beskrevet.

Dernæst følger det konkrete indhold af ovennævnte elementer, som de er defineret for udviklingen i Felsted i den kommende 5 års periode.

 

 

Indhold af udviklingsplan

Hvorfor skal vi have en udviklingsplan?

1.Fælles grundlag (sammenhængskraft, samarbejde) for kommende beslutninger om udviklingen af Felsted.

2.Rettesnor (målsætninger, indsatsområder) for lokale initiativtagere i Felsted og Aabenraa Kommune.

Hvad skal udviklingsplanen indeholde?

1.Mission for Felsted med udsagn om byens berettigelse i samfundet.

2.Vision for Felsted med udsagn om den fremtidige udvikling af byen.

3.Strategi for at opfylde visionen med samordnede indsatsområder.

4.Tiltag med mål, som understøtter indsatsområderne.

 

Indhold af mission

Missionen indeholder udsagn om hvad byen og lokalområdet er karakteriseret ved, og hvordan byen gerne vil opfattes af det omgivende samfund.

 

 

Indhold af vision

Visionen indeholder fremtidige mål for Felsted som landsby. Målene beskriver, hvad der skal gøre Felsted til en velfungerende landsby for lokalbefolkningen og det omgivende samfund samt attraktiv for tilflyttere.

 

 

Indhold af strategi

Strategien beskriver indsatsområder, som fører til opfyldelsen af målene i visionen. Indsatsområderne skal samordnes, så de udnytter ressourcerne optimalt.

 

 

Indhold af indsatsområder

Indsatsområderne er projekter eller mindre aktiviteter, som ændrer forholdene i Felsted i den ønskede retning. Tiltagene er defineret med aktiviteter, interessenter, tidsterminer, ressourcer og økonomi.

 

 

Mission for Felsted

Felsted er en attraktiv landsby med muligheder for alle, der vil bo og arbejde tæt ved både by og natur. Der forefindes en fyldestgørende infrastruktur til gavn for alle aldersgrupper. Der lægges vægt på fællesskab og bæredygtighed i lokalområdet. Ved bæredygtighed forstås at efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang, og samtidig bevare naturens mangfoldighed og balance.

 

 

Vision for Felsted

Felsted skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige landsby befolket af engagerede borgere med en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og borgerdrevne udfoldelsesmuligheder i lokalområdet.

 

 

Strategi for udvikling af Felsted

For at indfri målene i visionen for Felsted er der afdækket en række forslag til fornyelser og tilpasninger af forholdene, både den menneskelige sammenhængskraft i befolkningen og praktiske forbedringer af infrastrukturen.

Følgende indsatsområder er prioriteret højest og udvalgt til gennemførelse:

•Information til borgerne

•Sammenhold i lokalområdet

•Tilbud for børn og unge

•Attraktiv Østergade

•Kollektiv trafik

 

 

Indsatsområde

Information til borgerne

Baggrund

Borgerdrevne initiativer med en bred deltagelse kræver en fyldig information om, hvad der sker i Felsted på tværs af interesseorganisationer. Der findes ikke nogen organiseret samlet formidling af information om aktiviteter i byen. De enkelte foreninger og aktivitetsgrupper annoncerer deres egne arrangementer, som ikke altid er koordinerede.

Målsætning

Der skal etableres en gruppe af lokale borgerjournalister, som sørger for indsamling af information om aktiviteter. Gruppen sørger desuden for formidling af informationen ved hjælp af passende tilgængelige medier. Dette kan fx være lokale opslagstavler, husstandsomdelte beskeder, presseomtale, udsendelse af e-mails til registrerede borgere mv. En fælles internet-kalender etableres med alle kendte aktiviteter. Den kommende uges aktiviteter i kalenderen opslås på de lokale opslagstavler.

Afgrænsning

Ikke alle borgere er aktive brugere af e-mail. Det skal afklares, i hvilket omfang aktiviteten skal tage hensyn til dette.

Aktiviteter

Tidsterminer

Medvirkende

Tidsforbrug

Økonomi

 

 

Indsatsområde

Sammenhold i lokalområdet

Baggrund

Trivsel og engagement blandt beboerne vil kunne højnes gennem samvær og samarbejde mellem flest mulige borgere. Der afholdes kun et fåtal af aktiviteter, hvor beboere mødes på tværs af interesser og aldersgrupper. Henvendelser til myndigheder vil være mere overbevisende, når det altid sker med opbakning fra en bred kreds af beboere. De enkelte foreninger og aktivitetsgrupper arrangerer som oftest deres egne aktiviteter, som ikke altid er koordinerede.

Målsætning

Der skal etableres grupper af lokale borgere, som sørger for:

•Afholdelse af fælles aktiviteter, som ikke er foreningsrelaterede, fx fællesspisning, transport, indkøbsture, loppemarkeder, temadage mv.

•Koordinering af fremtidige tiltag i lokalområdet mht. tidspunkter, lokaliteter, finansiering mv. (foreningsråd)

•Orientering af tilflyttere om muligheder for deltagelse i aktiviteter

Afgrænsning

Aktiviteter, som i forvejen falder ind under etablerede lokale foreningers tilbud indgår ikke i indsatsområdet.

Aktiviteter

Tidsterminer

Medvirkende

Tidsforbrug

Økonomi

 

 

Indsatsområde

Tilbud for børn og unge

Baggrund

Der tilbydes i samfundet i dag en lang række aktiviteter for de yngre aldersgrupper, som går i skole eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Mange tilbud finder sted uden for Felsted. Deltagelse i aktiviteter uden for lokalområdet kan være medvirkende til at ungdommen retter deres fokus mod andre steder og dermed ikke føler et stærkt tilhørsforhold til Felsted.

Målsætning

Der skal etableres grupper af lokale borgere, som sørger for:

•Information til børn og unge om eksisterende fritidsaktiviteter i lokalområdet, herunder kontaktinformation.

•Koordinering af fremtidige tiltag rettet mod børn og unge i lokalområdet mht. tidspunkter, lokaliteter mv. (foreningsråd)

•Etablering af nye faciliteter i lokalområdet, som børn og unge kan bruge efter behov og interesse, fx skateboard-bane, cykelbane, legeplads, street fitness-anlæg, street-boldbane mv.

•Afholdelse af aktiviteter primært for børn og unge.

Afgrænsning

Aktiviteter, som i forvejen falder ind under etablerede lokale foreningers og institutioners tilbud indgår ikke i indsatsområdet.

Aktiviteter

Tidsterminer

Medvirkende

Tidsforbrug

Økonomi

 

 

Indsatsområde

Attraktiv Østergade

Baggrund

Med etableringen af jernbanen i 1899 blev Felsted en stationsby. Bebyggelsen i den nordlige del af byen fik derved præg af stationsby. I årene derefter opstod der langs Østergade en ny bebyggelse af fritliggende villaer. Fra denne periode er en række af butiks- og håndværkerhuse bevaret og sætter dermed sit præg på kvarteret. En del af husene bærer præg af deres alder og trænger til at blive ført op til moderne standard for at være attraktive boliger. Der findes trafikdæmpende foranstaltninger, som dog vanskeliggør en smidig afvikling af trafikken til og fra boligerne. Ligeledes er parkeringsforholdene mangelfulde, især hvis der er flere biler i husstandene.

Målsætning

Østergade skal være et attraktivt beboelsesområde, som også kan tiltrække tilflyttere.

- Der skal skabes motivation for at føre husene op til moderne standard.

- Vejforholdene skal være effektive, overskuelige og tage hensyn til de bløde trafikanter.

- Der skal kunne parkeres ud for husene uden at det generer trafikafviklingen.

- Østergade og Tværgade skal integreres i et sammenhængende landsbyagtigt miljø.

- Huse, som ikke er bevaringsværdige, skal fjernes for at give plads til grønne områder, legepladser eller parkeringspladser.

Afgrænsning

Ud over Østergade og Tværgade med tilhørende beboelse indgår der ikke yderligere kvarterer i indsatsområdet.

Aktiviteter

Trafikforhold på Østergade skal forbedres ved at hæve fortorvet med en kantsten samt nye belægningssten.

Hastighedsbegrænsningen sættes til 30 km/h og gaden bliver af kategori gennemkørsel forbudt.

De nuværende fartsænkende forhindringer fjernes på sydsiden af Østergade og på de resterende forhindringerne fjernes de høje træer.

Der markeres parkeringsbåser hvor det er hensynsmæssigt.

Gadebelysningen er ikke tilfredsstillende og skal ændres til samme type som på f.eks. Nygade.

Faldefærdige huse skal fjernes for at give plads til parkeringspladser eller grønne områder.

Et beboerinitiativ vil sørge for et bedre sammenhold ved at lave aktiviteter så som: Gadefest, aktivitetsdag, ren dag og nabohjælp.

Manglende vinterbekæmpelse gør det svært for beboerne at komme på arbejde eller færdes på gaden.

Borgerne vil opstille "skraldlespand skjuler" (red.)

Tidsterminer

Medvirkende

Tidsforbrug

Økonomi

 

Indsatsområde

Kollektiv trafik

Baggrund

Flere befolkningsgrupper er afhængig af at anvende kollektiv trafik for at komme til arrangementer (underholdning, indkøb, læger, sygehus) i Aabenraa eller Sønderborg. Især unge under uddannelse råder ikke over en bil, ligesom en del ældre ikke er i stand til selv at køre bil. På hverdage og søndage er der ingen busafgange fra Aabenraa efter kl. 20, om lørdagen er der ingen afgange efter kl. 18. Intervallerne mellem afgangene svinger mellem 1 og 2 timer. Dette gør det stort set umuligt, at bruge offentlige busser til arrangementer om aftenen. De begrænsede transportmuligheder gør det mindre attraktivt for nogle grupper at bo i Felsted.

Målsætning

Der skal ske en tilpasning af den kollektive trafik, så den tilgodeser det aktuelle transportbehov hos de befolkningsgrupper, som ikke råder over egne transportmidler. Transportbehovet skal afklares gennem undersøgelser af disse gruppers behov for transport. Resultatet skal holdes op imod de aktuelle transporttilbud. Der skal desuden opstilles forslag til dækning af de behov, som ikke aktuelt er opfyldt. Myndigheder og transportselskaber skal inddrages for at finde passende løsninger, fx kørselsfrekvenser, stoppesteder, bybus, landsbybil.

Afgrænsning

Indsatsområdet omfatter ikke private kørselsordninger som alternativ til offentlige tilbud.

Aktiviteter

Tidsterminer

Medvirkende

Tidsforbrug

Økonomi

 

Sammen skaber vi udvikling:

 

Felsteds første udviklingslan:

 

 

Copyright © Felsted-by